جدیدترین مطالب پزشکی و سلامت در سایت پزشکین تبلیغاتدرباره هورمون های دستگاه گوارش بیشتر بدانیم

 

 

  • ماده P: یک پپتید ۱۱ اسید آمینه است که روی فعالیت حرکتی عضله صاف اثر دارد و توسط اتروپین نیز مهار     نمی شود  . ماده ی P  اولین نورو پپتید ی  بود که در مغر و روده مشاهده شد . ماده P  عضوی از خانواده ی مرتبط به پپتید ( نورو کینین Aو B ) که تاکی کینین نامیده می شود ، هستند.

هورمون های دستگاه گوارش – پیام رسان های شیمیایی هستند  که باعث تحریک و یا مهار کارکرد دستگاه گوارش میشود. اندام ها و ساختارهای دستگاه گوارش در تولید و انتشار هورمون های گوارشی در پاسخ به تغییرات شیمیایی و فیزیولوژیک کبا خوردن غذا و عبور آن از طریق دستگاه گوارش انجام میگیرد

این نوع هورمون ها پلی پپتید هایی هستند که بوسیله ی سلول های اندوکرین معده روده ی باریک وبزرگ ساخته      می شود . این هورمون ها باعث هضم وجذب پروتئین ها ،کربو هیدرات ها ولیپید ها از روده ی باریک می شود .

بلع غذا باعث آزاد سازی هورمون های پانکراس از معده می شود . به این صورت که بلع کربو هیدرات ها باعث   ترشح  GIP ( پلی پپتید بازدارنده ی معده ) ،انتروگلوکاگون می شود. در حلی که بلع اسید چرب باعث ترشح CCK

( کوله سیستوکنین ) نوروتانسین وموتیلین می شود .

بطور کلی سه نوع هورمون گوارشی وجود دارد : گاسترین ، کوله سیستوکنین – پانکروزوئمین وسکرتین

گاسترین

محل: معده ودوازده

انواع :

۱-   گاسترین I  : دارای ۱۷ اسید امینه

۲-   گاسترین II: دارای ۱۷ اسید امینه ریشه ۱۲ دارای اتصال سولفاته به OH  تیروزین

۳-   مینی گاسترین : دارای ۱۷-۴ اسید آمینه ووزن ۱۷۰۰

۴-   گاسترین کوچک :دارای ۱۷ اسید آمینه  گاسترین طبیعی بدن

۵-   گاسترین بزرگ :وزن ۱۰۰۰۰

مشخصه ساختاری :توالی LYS-LYS در جایگاه ۱۸ .۱۹ ( محل شکاف پیش ساز )

عمل  : ۱- ترشح  اسید معده    ۲- ترشح پپسین معده

نکته ۱ : کوچکترین گاسترین که قادر به پاسخ بیولوزیک است یک تترا پپتید است

                             Trp- Met- Asp- Phe

نکته۲: C  ترمینال پنتا پپتید در گاسترین با CCK  یکسان است

ماده P: یک پپتید ۱۱ اسید آمینه است که روی فعالیت حرکتی عضله صاف اثر دارد و توسط اتروپین نیز مهار     نمی شود  . ماده ی P  اولین نورو پپتید ی  بود که در مغر و روده مشاهده شد . ماده P  عضوی از خانواده ی مرتبط به پپتید ( نورو کینین Aو B ) که تاکی کینین نامیده می شود ، هستند.

بمبزین :

خانواده ی پپتید های شبه بمبزین ( BLI) در معده ودوازدهه وجود دارد . ساختاری تترا دکا پپتید ی   دارد عملکرد ان عبارتست از :

۱-تحریک ورهاسازی گاسترین CCK واسید معده

۲-انقباض کیسه ی صفرا

۳- افزایش فشر خون

۴-انقباض ماهیچه ی صاف

۵-کاهش دفع کلیوی ادرار

نوروتانسین :

محل: روده ومغز

عمل:

۱-   اثرات وازودیلاتوری

۲-   اثرات گوارشی : انقباض ایلئوم  و فاندوس  انبساط دوازدهه و افزایش ترشح گوارشی

۳-   اثرات پانکراتیک : افزایش ترشح انسولین وگلوکاگن

۴-   اثرات نورو اندو کرین : هیپوترمیا افزایش ترشح ACTH، LH ،FSH ،GH و پرولاکتین

اشتراک:


نظر خود را بیان کنید