مرور: سرفه کردن

0 شربت سرفه نخرید

گروه زیادی از پزشکان مدعی هستند، خریدن داروهای مربوط به سرفه دور ریختن پول است. ساخت داروهای سرفه صنعت بزرگی…