مرور: دستگاه تنفسی

0 آسم و کودکان

آسم یکی از علل شایع غیبت کودکان از مدرسه است این غیبت شاید تا ۲۵ درصد مربوط به آسم باشد.علت…