ماساژ درمانی

● ماساژ درمانی چیست ماساژ درمانی عبارتست از دست ورزی بر روی بافت های نرم بدن. این درمان به رهایی