HDL پایین

0

به جنگ با سنگ کلیه بروید با این روش

سنگ کلیه که بر اثر رسوب مواد در کلیه بروز می کند یک مشکل کلیوی می باشد که راه درمانی جز دفع سنگ های کلیه که همراه با درد زیاد است ندارد در این جا به جنگ با سنگ کلیه بروید با این روش .