مرور: هزینه آزمایش منی

0 آزمایش منی

Semen Analysis: در بررسی توانایی باروری آقایان پس از شرح حال و معاینه نخستین آزمایش درخواستی پزشکان اسپرموگرام یا آنالیز…