مرور: مقاله درباره بوتاکس

0 بوتاکس چیست

بوتاکس داوریی است که جهت برطرف کردن چین و چروک پیشانی، بین دو ابروها و گوشۀ چشم بکار می رود.…