مرور: ضد اسید معده

0 داروهای ضد اسید معده

معرفی : این داروها با اسامی آلومینیوم هیدروکسید، منیزیم هیدروکسید، آلومینیوم ام-ج و آلومینیوم ام-ج-اس به صورت قرص و محلول…