یوگا چیست

  در آخر توصیه می گردد حرکات یوگا حتماً بایستی با نظارت و راهنمائی مربی کارآزموده و با تجربه و