نشانه های مسمومیت گیاهی و درمان آن

برخی گیاهان هستند که سمی هستند و افراد از آن اطلاعی ندارند و برخی گل و گیاهان نیز که در منزل از آنها نگهداری می کنید گاهی موجب ایجاد مسمومیت می شود در این مطلب نشانه های مسمومیت گیاهی و درمان آن را ذکر می کنیم .