کوررنگی در کودکان

0

درمان کردن کور رنگی

درمان کوررنگی کوررنگی مادرزادی درمانی ندارد. اما برخی از انواع غیرمادرزادی کوررنگی را بسته به دلیل بروز آنها می توان…