کلشیسین

نقرس را بشناسیم

تحقیقات زیاد‌ی د‌ر مورد‌ بیماری نقرس انجام گرفته و د‌رمان‌های زیاد‌ی برای آن کشف شد‌ه است؛ برخی د‌اروها د‌رد‌ را…