مرور: کاشت مو چطور است

0

کاشت مو FIT یا FUT

کاشت مو به دو روش FUT(میکروسرجری) و روش جدید غیرجراحی(FIT) ونیز روش ترکیبی (شامل هردو روش فوق ) انجام می…