پس از تماس با ویروس آنفلوآنزا چند روز طول می کشد بیماری رخ دهد