پزشکان بی مرز

فلج خواب چیست

فلج خواب یا بختک در بیشتر موارد بر اثر ناهنجاری مغزی رخ می‌دهد که در آن مکانیسم‌های عصبی در زمان…

1 2 3