وقتی از پله بالا می روید در زانوهایتان احساس درد می کنید