ورزش برای سالمندان

0

دوران سالمندی

محققان معتقدند: سبک نادرست زندگی یکی از علل اصلی شروع زودرس ناتوانی در افراد است. بیماریهای ناشی از کار یا…