جدیدترین مطالب پزشکی و سلامت در سایت پزشکین تبلیغات

همولیز

خون‌کافت یا همولیز به تجزیه یا انهدام گویچه‌های سرخ به نحوی که هموگلوبین در محیطی که یاخته‌ها در آن غوطه‌ورند آزاد شود گویند .