مرور: نقرس

0

نقرس را بشناسیم

تحقیقات زیاد‌ی د‌ر مورد‌ بیماری نقرس انجام گرفته و د‌رمان‌های زیاد‌ی برای آن كشف شد‌ه است؛ برخی د‌اروها د‌رد‌ را…

0

چه تفاوتی بین آرتروز به آرتریت وجود دارد

دانستنی هایی درباره دو نوع بیماری استخوانی به نام آرتروز و آرتریت در این جا به بررسی چه تفاوتی بین آرتروز به آرتریت وجود دارد می پردازیم .

تشخیص آرتریت بر اساس تست‌های خون و رادیولوژی صورت می‌گیرد. این در حالی است که آرتروز عمدتا ناشی از افزایش سن است و اساسا غضروف‌ها را دچار

1 2