نشانه های خشکی پوست

0

تشخیص نوع پوست

انواع پوست شامل پوست نرمال –چرب – خشک –و حساس بسیاری از افراد پوست مختلط دارند یعنی ترکیبی از انواع…