رابطه کامپیوتر با نزدیک بینی در کودکان

امروزه دیگر از بازی های گروهی پسران در کوچه و خاله بازی دختران در خانه خبری نیست با وجود بازی های کامپیوتر و همین بازی ها علاوه بر کمبود روابط مشکلات جسمانی نیز بوجود می آورد که یکی از آنان اختلالات بینایی می باشد بخوانید در این جا درباره رابطه کامپیوتر با نزدیک بینی در کودکان .