موی خیس

عوارض خوابیدن با موی خیس

خیلی ها در آخرشب استحمام می کند و بدون خشک کردن موهایشان به خواب می روند در این جا می خواهیم عوارض خوابیدن با موی خیس با توجه به علم پزشکی را بیان کنیم .