موهایتان را با حرارت مستقیم و داغ بیش از حد خشک نکنید