مصرف خار مریم به افزایش تولید صفرا کم کرده و مشکلات گوارشی را رفع می کند