مصرف جو و هورمون زنانه مصرف «جو» هورمون‌های زنانه را متعادل می‌كند