مشکلات عصبی

شیوه مقابله با خشم و کنترل عصبانیت

جز افرادی هستید که خیلی عصبانی می شوید، نمی توانید خشم خود را کنترل کنید ، پژوهش ها نشان داده که خشم و عصبانیت مشکلات جسمی نیز به همراه دارد در این جا شما را آشنا می کنیم با شیوه مقابله با خشم و کنترل عصبانیت .