ماه سوم بارداري

0

هفته ۱۲ بارداری

کودک شما چگونه تغییر می کند؟ اندازه کودک شما به حدود ۵ سانتی متر یعنی تقریبا اندازه یک لیموترش رسیده…