ماندگاری شپش روی سر کودکان خانواده های فقیر بیشتر است