لوازم توانبخشی جنسی

ناتوانی جنسی و روش بیان آن به همسر

دچار ناتوانی جنسی هستم نمیدانم چگونه به همسرم بگویم ، ناتوانی جنسی خود را چطور به همسرم بیان کنم ؟ سوالاتی هست که زوجین باره ها پرسیده اند در این جا به این می پردازیم که ناتوانی جنسی و روش بیان آن به همسر .