غذا جلو آینه بخورید

جلو آینه غذا بخورید تا لاغر شوید

پژوهشگران با توجه به تحقیقاتی که انجام داده اند به این نتیجه رسیدن انسان ها مشاهده خود هنگام خوردن غذاهای مضر کمتر مصرف می کنند در این جا نتیجه جلو آینه غذا بخورید تا لاغر شوید را بیان می کنیم .