غذاهای حاوی بیوتین

بیوتین

بیوتین ساختار و خصوصیات عمومی بیوتین ویتامین دو حلقه ای و محلول در آب می باشد که به صورت کوآنزیمی…