عفونت خونی

عفونت خونی یا سپتیسمی و علائم آن

عفونت ممکن است در هر نقطه از بدن بروز کند اما اگر وارد خون شود خیلی عوارض و گاهی خطرناک است در این جا تحقیقات محققان درباره عفونت خونی یا سپتیسمی و علائم آن توضیحاتی در اختیار شما قرار می دهیم .