مرور: شیری که در سینه مانده را دور بریزید؛ فاسد است