شپش ها می توانند پرواز کنند و از روی سر یک فرد روی سر دیگری بپرند