مرور: شپش می تواند وارد آب استخر شده و به دیگران منتقل شود