سوپ میسو باعث بهبود گوارش می شود و نفخ شکم را از بین می برد