سرطان ملانوما

اثرات ایمنی درمان بر سرطان ریه

مطالعات زیادی روی درمان سرطان ها و از جمله سرطان ریه انجام شده است و پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که ایمنی درمانی اثرات مثبت بیشتری نسبت به شیمی درمانی در سرطان ریه دارد همراه ما باشید با اثرات ایمنی درمان بر سرطان ریه .