سرد شدن دست و پا

0

چرا دست و پاهایم سرد است

چرا دست هایم سرد می شود ؟ آیا سردی دست و پا نشانه بیماری هست ؟ سردی دست و پا نشانه کم خونی است ؟ بخوانید در این جا چرا دست و پاهایم سرد است .