رازیانه باعث افزایش ادرار شده و آب زیاد تجمع یافته در بافت ها را از بدن دفع می کند