دلایل افسردگی

0

افسرده نباشیم

آماده شدن برای برخورد با هر تغییری می تواند سودمند باشد. مطالعه کردن در مورد چنین تغییراتی و یا صحبت…