حسادت

مشکلات زناشویی با این عوامل

روانشناسان به بررسی برخی مشکلات زناشویی پرداخته اند و روابط زوج ها را مورد تحقیق و مطالعه قرار داده اند و به این نتیجه رسیده اند که مشکلات زناشویی با این عوامل بروز می کند .