تعریق فراوان نیز می تواند یکی از علایم بیماری قلبی باشد