برای پیشگیری از بواسیرچه اقداماتی می توان انجام داد