بادام به بهبود اوضاع گوارش و داشتن شکمی صاف کمک می کند