اگر به طور ناگهانی زنبور شما را نیش زد ، چه باید کنید