انواع راه های ارتودنسی

0

ارتودنسی سراميکی

دراين روش که بيشترين سابقه را در ميان درمانهای ارتودنسی نامرئی دارد، از براکتهای سراميکی (شيشه ايی) استفاده می شود…