افزایش دمای عمومی بدن از علائم اولیه بارداری محسوب می شود