اطمینان حاصل کنید که اتاق شما تهویه و دمای مناسبی دارد