مرور: استفاده از سمعک یکی از راههای درمان پیرگوشی است