از هر فرصتی برای افزایش فعالیت فیزیکی خود استفاده کنید